EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Eksterna matura u srednjim školama

28. februar 2017 09:58 by Administrator in Matura

S ciljem adekvatnog informiranja javnosti, dostavljamo sljedeću informaciju u vezi sa aktivnostima na organiziranju eksterne mature u srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2016/2017. godini:

- S obzirom da još uvijek nije donesen Zakon o srednjem obrazovanju, kojim je predviđeno uvođenje eksterne mature u srednjoj školi, Ministarstvo je odlučilo da učenici koji u tekućoj školskoj 2016/2017. godini pohađaju 4. razred srednje škole, pristupe pilot projektu polaganja eksterne mature. Predvidjeli smo da tokom aprila 2017. godine u svim srednjim školama bude provedena simulacija eksterne mature. Napominjemo, bez izuzetka, sve srednje škole koje obrazuju učenike u četverogodišnjem trajanju su dužne organizirati polaganje eksterne mature, u skladu sa instrukcijama ovog ministarstva.

- Polaganje maturskog ispita odnosno završnog ispita će se i ove školske godine realizirati u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja mature/završnog ispita, broj: 11-02-16643/11 od 4.5.2011. godine.

- Skrećemo pažnju na pojavu dezinformacija u školama u vezi sa eksternom maturom. Naime, svakodnevno se Ministarstvu anonimno obraćaju roditelji učenika sa upitima u vezi sa eksternom maturom, jer adekvatne informacije ne dobijaju u školama – učenici neće uopšte polagati eksternu maturu, matura se neće bodovati, učenici će biti oslobođeni prijemnog ispita na fakultetu, učenici izvan Kantona Sarajevo nemaju obavezu polaganja eksterne mature i sl. Sve navedene konstatacije odnosno upiti roditelja, upućuju na činjenicu da škole nisu na adekvatan način informirale roditelje u vezi sa ovom problematikom. Još jednom skrećemo pažnju na obavezu kontinuiranog i ispravnog obavještavanja roditelja u vezi sa aktivnostima koje se odnose na eksternu maturu i onemogućavanja nastavnicima da iznose vlastite stavove učenicima i roditeljima i time izazivaju opštu zbunjenost i strah, prvenstveno kod učenika. Na ovaj način se Ministarstvu onemogućava adekvatno provođenje cjelokupnog procesa eksterne mature, koje je izuzetno zahtjevan i kompleksan proces.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature - osnovne škole

10. juni 2016 09:23 by Administrator in Matura

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 20. i 21. juna 2016. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 20.6.2016. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Engleski jezik/Njemački jezik 12 h
 21.6.2016.  Matematika
10 h

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Prijava na Informacioni sistem EMIS Matura

11. april 2016 10:39 by Mersida Karačić in Matura

U skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature za osnovne škole, obavještavamo Vas da se učenici najkasnije do 15. aprila tekuće godine trebaju prijaviti za predmete koje će polagati u okviru eksterne mature, te je u skladu sa tim potrebno da EMIS odgovorna osoba pristupi dana 12.04.2016. godine Informacionom sistemu EMIS Matura i odštampa obrazac EM1 za svakog učenika pojedinačno.

 

Prijava na sistem vrši se putem linka http://osnovna.matura.ba.